Phone

0145 2948818 +91 7300000818

Email

hotelnewsundaram@gmail.com, info@ajmerhotelnewsundaram.com

Location

Lakhan Kothri, Near Dargah Ajmer- 305001